مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي عناصر طبيعت در خسرو و شيرين و ليلي و مجنون نظامي گنجوي

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي عناصر طبيعت در خسرو و شيرين و ليلي و مجنون نظامي گنجوي

 ۱-۵ پیشینۀ تحقیق.. ۵

فصل دوم:بنياد نظري

۲-۱ تعريف لغوي شعر.. ۷

۲-۲ تعاريف قدما درباره ي شعر.. ۷

۲-۳ تعاريف جديد درباره ي شعر.. ۸

۲-۴ معروفترين قالبهاي شعر سنتي:.. ۸

۲-۵ سير كاربرد قالبهاي شعري در برخي از دوره هاي سبكي تا قرن ششم:.. ۹

۲-۶ سبك شعر و انواع آن در زبان فارسي.. ۱۱

۲-۶-۱ سبك خراساني.. ۱۲

۲-۶-۲ سبك آذربايجاني.. ۱۳

۲-۷ انواع ادبي و سابقه ي آن در شعر فارسي.. ۱۴

۲-۷-۱ تعريف لغوي و اصطلاحي ادب غنائي:.. ۱۶

۲-۷-۱-۱ مضامين و قالبهاي شعر غنائي فارسی.. ۱۶

۲-۸ کاربرد عناصر طبيعت در سبکهای شعر فارسي تا سدهي ششم هجري.. ۱۸

۲-۸-۱ تقسیم بندی طبیعت.. ۲۰

۲-۹ تصوير.. ۲۱

۲-۹-۱ تعريف لغوي تصوير (ايماژ).. ۲۱

۲-۹-۲ تعريف معنايي تصوير.. ۲۱

۲-۱۰ ابزارهاي تصوير گرايي از ديدگاه ادبي.. ۲۲

۲-۱۰-۱ صنايع معنوي.. ۲۲

۲-۱۰-۱-۱ تشبيه.. ۲۲

۲-۱۰-۱-۲ حقيقت و مجاز.. ۲۳

۲-۱۰-۱-۳ علاقة مجاز مرسل و استعاره.. ۲۴

۲-۱۰-۱-۴ كنايه.. ۲۴

فصل سوم: احوال و آثار حكيم نظامي

۳ ـ ۱ شرح احوال حکیم نظامی.. ۲۶

۳ ـ ۲ شخصیت حکیم نظامی.. ۲۷

۳ ـ ۳ آثار حکیم نظامی.. ۲۷

۳ ـ ۳ ـ ۱ مخزن‌الاسرار.. ۲۸

۳ ـ ۳ ـ ۲ خسرو و شیرین.. ۲۸

۳ ـ ۳ ـ ۳ لیلی و مجنون.. ۲۹

۳ ـ ۳ ـ ۴ هفت‌پیکر.. ۲۹

۳ ـ ۳ ـ ۵ اسکندرنامه.. ۳۰

۳ ـ ۴ سبک حکیم نظامی.. ۳۰

۳ ـ ۵ وصف طبیعت در شعر حکیم نظامی.. ۳۱

فصل چهارم: بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی

۴ ـ بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی.. ۳۴

۴-۱طبیعت زمینی.. ۳۴

۴ – ۱ -۱ آب.. ۳۴

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱استفاده از عنصر آب در ساخت تشبیه.. ۳۴

۴ -۱- ۱ – ۲ استفاده از عنصر آب در ساخت استعاره.. ۳۹

۴ ـ ۱-۱ ـ ۳ استفاده از عنصر آب در ساخت مجاز.. ۴۳

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ استفاده از عنصر آب در ساخت کنایه.. ۴۴

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۵  استفاده از عنصر آب در معنای حقیقی.. ۴۵

۴-۱-۲ آتش.. ۴۷

۴-۱-۲-۱ استفاده از عنصر آتش در ساخت تشبیه.. ۴۷

۴ ـ۱- ۲ ـ ۲ استفاده از عنصر آتش در ساخت استعاره.. ۴۹

۴ ـ۱ ـ ۲ ـ ۳ استفاده از عنصر آتش در ساخت مجاز.. ۵۱

۴ ـ۱ ـ ۲ ـ ۴استفاده از عنصر آتش در ساخت کنایه.. ۵۱

۴ ـ۱ ـ ۲ ـ ۵استفاده از عنصر آتش در معنای حقیقی.. ۵۱

۴ ـ۱ـ ۳ باد.. ۵۲

۴ ـ۱ـ ۳ ـ ۱ استفاده از عنصر باد در ساخت تشبیه.. ۵۲

۴ ـ ۱-۳ ـ ۲ استفاده از عنصر باد در ساخت استعاره.. ۵۴

۴ ـ ۱-۳ ـ ۳ استفاده از عنصر باد در ساخت مجاز.. ۵۴

۴ ـ۱ـ ۳ ـ ۴استفاده از عنصر باد در ساخت کنایه.. ۵۵

۴ ـ۱ـ ۳ ـ ۵استفاده از عنصر باد در معنای حقیقی.. ۵۵

۴ ـ۱ـ ۴ خاک.. ۵۶

۴ـ۱ـ ۴ ـ ۱استفاده از عنصر خاک و زمین در ساخت تشبیه.. ۵۶

۴ ـ۱ـ ۴ ـ ۲ استفاده از عنصر خاک و زمین در ساخت استعاره.. ۵۶

۴ ـ۱ـ ۴ ـ ۳ استفاده از عنصر خاک و زمین  در ساخت مجاز.. ۵۹

۴ ـ۱ـ ۴ ـ ۴ استفاده از عنصر خاک و زمین در ساخت کنایه.. ۶۱

۴ ـ۱ـ ۴ ـ ۵ استفاده از عنصر خاک  و زمین در معنای حقیقی.. ۶۱

۴ ـ۱ـ ۵ کوه، دشت و صحرا.. ۶۳

۴ ـ۱ـ ۵ ـ ۱ استفاده از عنصر کوه، دشت و صحرادر ساخت تشبیه.. ۶۳

۴ -۱- ۵ – ۲ استفاده از عنصر کوه،دشت و صحرادر ساخت استعاره.. ۶۵

۴ ـ۱ـ ۵ ـ ۳ استفاده از عنصر کوه، دشت و صحرا در ساخت مجاز.. ۶۶

۴ -۱- ۵ -۴ استفاده از عنصر کوه، دشت و صحرادر ساخت کنایه.. ۶۷

۴ ـ۱ـ۵ ـ ۵  استفاده از عنصر کوه، دشت و صحرا در معنای حقیقی.. ۶۷

۴ ـ۱ـ ۶ زمان.. ۶۸

۴ ـ۱- ۶ ـ ۱ استفاده از عنصر زمان در ساخت تشبیه.. ۶۹

۴ ـ۱ـ۶ ـ ۲ استفاده از عنصر زمان در ساخت استعاره.. ۷۱

۴ ـ ۶ ـ ۳ استفاده از عنصر زمان در ساخت مجاز.. ۷۲

۴ ـ۱ـ۶ ـ ۴ استفاده از عنصر زمان در ساخت کنایه.. ۷۴

۴ ـ۱- ۶ ـ ۵ استفاده از عنصر زمان در معنای حقیقی.. ۷۴

۴ ـ۱ـ ۷ ـ سنگ و انواع قیمتی آن.. ۷۸

۴ ـ ۱ـ۷ ـ ۱ ـ استفاده از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن و صدف در ساخت تشبیه.. ۷۸

۴ ـ۱ـ ۷ ـ ۲ ـ استفاده از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن و صدف در ساخت استعاره.. ۸۱

۴ ـ۱ـ ۷ ـ ۳ ـ استفاده از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن و صدف در ساخت مجاز.. ۸۵

۴ ـ۱ـ ۷ ـ ۴ ـ استفاده از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن و صدف در ساخت کنایه.. ۸۶

۴ ـ۱ـ ۷ ـ ۵ ـ استفاده از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن در معنای حقیقی.. ۸۷

۴ ـ۱ـ ۸ـ درخت.. ۸۹

۴ ـ۱ـ ۸ ـ ۱ ـ استفاده از عنصر درختان و باغ در ساخت تشبیه.. ۸۹

۴ ـ۱ـ ۸ ـ ۲ ـ استفاده از عنصر درختان و باغ در ساخت استعاره.. ۹۲

۴ ـ۱ـ ۸ ـ ۳ ـ استفاده از عنصر درختان و باغ در ساخت مجاز.. ۹۵

۴ ـ۱ـ ۸ ـ ۴ ـ استفاده از عنصر درختان و باغ در ساخت کنایه.. ۹۶

۴ ـ۱ـ ۸ ـ ۵ ـ ۱ ـ استفاده از عنصر درختان و باغ در معنای حقیقی.. ۹۶

۴ ـ۱ـ ۹ ـ گلها و رستنیهای دیگر.. ۹۷

۴ ـ۱ـ ۹ ـ ۱ ـ استفاده از عنصر گلها و رستنی‌ها در ساخت تشبیه.. ۹۷

۴ ـ۱ـ ۹ ـ ۲ ـ استفاده از عنصر گلها و رستنیها در ساخت استعاره.. ۱۰۳

۴ ـ۱ـ ۹ ـ ۳ ـ استفاده از عنصر گلها و رستنیها در ساخت مجاز.. ۱۰۹

۴ ـ۱ـ۹ ـ ۴ ـ استفاده از عنصر گلها و رستنیها در ساخت کنایه.. ۱۱۲

۴ ـ۱ـ ۹ ـ ۵ ـ استفاده از عنصر گلها و رستنیها در معنای حقیقی.. ۱۱۳

۴ ـ۱ـ ۱۰ ـ میوه‌ها.. ۱۱۳

۴ ـ۱ـ ۱۰ ـ ۱ ـ استفاده از عنصر میوه در ساخت تشبیه.. ۱۱۴

۴ ـ۱ـ ۱۰ ـ ۲ ـ استفاده از عنصر میوه در ساخت استعاره.. ۱۱۶

۴ ـ۱ـ ۱۰ ـ ۳ ـ استفاده از عنصر میوه در ساخت مجاز.. ۱۱۸

۴ ـ۱ـ ۱۰ ـ ۴ ـ استفاده از عنصر میوه در معنای حقیقی.. ۱۱۸

۴ ـ۱ـ ۱۱ ـ حیوانات.. ۱۱۸

۴ ـ۱ـ ۱۱ ـ ۱ ـ استفاده از عنصر حیوانات در ساخت تشبیه.. ۱۱۸

۴ ـ۱ـ ۱۱ ـ ۲ ـ استفاده از عنصر حیوانات در ساخت استعاره.. ۱۲۳

۴ ـ۱ـ ۱۱ ـ ۳ ـ استفاده از عنصر حیوانات در ساخت مجاز.. ۱۲۵

۴ ـ۱ـ ۱۱ ـ ۴ ـ استفاده از عنصر حیوانات در ساخت کنایه.. ۱۲۶

۴ ـ۱ـ ۱۱ ـ ۵ ـ استفاده از عنصر حیوانات در معنای حقیقی.. ۱۲۷

۴ ـ۱ـ ۱۲ ـ پرندگان و حشرات.. ۱۲۹

۴ ـ ۱ ـ ۱۲ ـ۱ـ استفاده از عنصر پرندگان و حشرات در ساخت تشبیه.. ۱۲۹

۴ ـ۱ـ ۱۲ ـ ۲ ـ استفاده از عنصر پرندگان و حشرات در ساخت استعاره.. ۱۳۴

۴ ـ۱ـ ۱۲ ـ ۳ ـ استفاده از عنصر پرندگان و حشرات در ساخت مجاز.. ۱۳۶

۴ ـ۱ـ ۱۲ ـ ۴ ـ استفاده از عنصر پرندگان و حشرات در ساخت کنایه.. ۱۳۷

۴ ـ۱ـ ۱۲ ـ ۵ ـ استفاده از عنصر پرندگان و حشرات در معنای حقیقی.. ۱۳۷

۴ ـ ۲ ـ طبیعت فلکی.. ۱۳۸

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ عناصر فلکی.. ۱۳۸

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ استفاده از عناصر فلکی در ساخت تشبیه.. ۱۳۸

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ استفاده از عناصر فلکی در ساخت استعاره.. ۱۴۴

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ استفاده از عناصر فلکی در ساخت مجاز.. ۱۴۹

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۴ ـ استفاده از عناصر فلکی در ساخت کنایه.. ۱۵۲

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۵ ـ استفاده از عناصر فلکی در معنای حقیقی   ۱۵۳

….

….

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۶-۰۵
كد : 93071
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss