جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي عناصر طبيعت در خسرو و شيرين و ليلي و مجنون نظامي گنجوي

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي عناصر طبيعت در خسرو و شيرين و ليلي و مجنون نظامي گنجوي

 ۱-۵ پیشینۀ تحقیق.. ۵

فصل دوم:بنياد نظري

۲-۱ تعريف لغوي شعر.. ۷

۲-۲ تعاريف قدما درباره ي شعر.. ۷

۲-۳ تعاريف جديد درباره ي شعر.. ۸

۲-۴ معروفترين قالبهاي شعر سنتي:.. ۸

۲-۵ سير كاربرد قالبهاي شعري در برخي از دوره هاي سبكي تا قرن ششم:.. ۹

۲-۶ سبك شعر و انواع آن در زبان فارسي.. ۱۱

۲-۶-۱ سبك خراساني.. ۱۲

۲-۶-۲ سبك آذربايجاني.. ۱۳

۲-۷ انواع ادبي و سابقه ي آن در شعر فارسي.. ۱۴

۲-۷-۱ تعريف لغوي و اصطلاحي ادب غنائي:.. ۱۶

۲-۷-۱-۱ مضامين و قالبهاي شعر غنائي فارسی.. ۱۶

۲-۸ کاربرد عناصر طبيعت در سبکهای شعر فارسي تا سدهي ششم هجري.. ۱۸

۲-۸-۱ تقسیم بندی طبیعت.. ۲۰

۲-۹ تصوير.. ۲۱

۲-۹-۱ تعريف لغوي تصوير (ايماژ).. ۲۱

۲-۹-۲ تعريف معنايي تصوير.. ۲۱

۲-۱۰ ابزارهاي تصوير گرايي از ديدگاه ادبي.. ۲۲

۲-۱۰-۱ صنايع معنوي.. ۲۲

۲-۱۰-۱-۱ تشبيه.. ۲۲

۲-۱۰-۱-۲ حقيقت و مجاز.. ۲۳

۲-۱۰-۱-۳ علاقة مجاز مرسل و استعاره.. ۲۴

۲-۱۰-۱-۴ كنايه.. ۲۴

فصل سوم: احوال و آثار حكيم نظامي

۳ ـ ۱ شرح احوال حکیم نظامی.. ۲۶

۳ ـ ۲ شخصیت حکیم نظامی.. ۲۷

۳ ـ ۳ آثار حکیم نظامی.. ۲۷

۳ ـ ۳ ـ ۱ مخزن‌الاسرار.. ۲۸

۳ ـ ۳ ـ ۲ خسرو و شیرین.. ۲۸

۳ ـ ۳ ـ ۳ لیلی و مجنون.. ۲۹

۳ ـ ۳ ـ ۴ هفت‌پیکر.. ۲۹

۳ ـ ۳ ـ ۵ اسکندرنامه.. ۳۰

۳ ـ ۴ سبک حکیم نظامی.. ۳۰

۳ ـ ۵ وصف طبیعت در شعر حکیم نظامی.. ۳۱

فصل چهارم: بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی

۴ ـ بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی.. ۳۴

۴-۱طبیعت زمینی.. ۳۴

۴ – ۱ -۱ آب.. ۳۴

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱استفاده از عنصر آب در ساخت تشبیه.. ۳۴

۴ -۱- ۱ – ۲ استفاده از عنصر آب در ساخت استعاره.. ۳۹

۴ ـ ۱-۱ ـ ۳ استفاده از عنصر آب در ساخت مجاز.. ۴۳

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ استفاده از عنصر آب در ساخت کنایه.. ۴۴

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۵  استفاده از عنصر آب در معنای حقیقی.. ۴۵

۴-۱-۲ آتش.. ۴۷

۴-۱-۲-۱ استفاده از عنصر آتش در ساخت تشبیه.. ۴۷

۴ ـ۱- ۲ ـ ۲ استفاده از عنصر آتش در ساخت استعاره.. ۴۹

۴ ـ۱ ـ ۲ ـ ۳ استفاده از عنصر آتش در ساخت مجاز.. ۵۱

۴ ـ۱ ـ ۲ ـ ۴استفاده از عنصر آتش در ساخت کنایه.. ۵۱

۴ ـ۱ ـ ۲ ـ ۵استفاده از عنصر آتش در معنای حقیقی.. ۵۱

۴ ـ۱ـ ۳ باد.. ۵۲

۴ ـ۱ـ ۳ ـ ۱ استفاده از عنصر باد در ساخت تشبیه.. ۵۲

۴ ـ ۱-۳ ـ ۲ استفاده از عنصر باد در ساخت استعاره.. ۵۴

۴ ـ ۱-۳ ـ ۳ استفاده از عنصر باد در ساخت مجاز.. ۵۴

۴ ـ۱ـ ۳ ـ ۴استفاده از عنصر باد در ساخت کنایه.. ۵۵

۴ ـ۱ـ ۳ ـ ۵استفاده از عنصر باد در معنای حقیقی.. ۵۵

۴ ـ۱ـ ۴ خاک.. ۵۶

۴ـ۱ـ ۴ ـ ۱استفاده از عنصر خاک و زمین در ساخت تشبیه.. ۵۶

۴ ـ۱ـ ۴ ـ ۲ استفاده از عنصر خاک و زمین در ساخت استعاره.. ۵۶

۴ ـ۱ـ ۴ ـ ۳ استفاده از عنصر خاک و زمین  در ساخت مجاز.. ۵۹

۴ ـ۱ـ ۴ ـ ۴ استفاده از عنصر خاک و زمین در ساخت کنایه.. ۶۱

۴ ـ۱ـ ۴ ـ ۵ استفاده از عنصر خاک  و زمین در معنای حقیقی.. ۶۱

۴ ـ۱ـ ۵ کوه، دشت و صحرا.. ۶۳

۴ ـ۱ـ ۵ ـ ۱ استفاده از عنصر کوه، دشت و صحرادر ساخت تشبیه.. ۶۳

۴ -۱- ۵ – ۲ استفاده از عنصر کوه،دشت و صحرادر ساخت استعاره.. ۶۵

۴ ـ۱ـ ۵ ـ ۳ استفاده از عنصر کوه، دشت و صحرا در ساخت مجاز.. ۶۶

۴ -۱- ۵ -۴ استفاده از عنصر کوه، دشت و صحرادر ساخت کنایه.. ۶۷

۴ ـ۱ـ۵ ـ ۵  استفاده از عنصر کوه، دشت و صحرا در معنای حقیقی.. ۶۷

۴ ـ۱ـ ۶ زمان.. ۶۸

۴ ـ۱- ۶ ـ ۱ استفاده از عنصر زمان در ساخت تشبیه.. ۶۹

۴ ـ۱ـ۶ ـ ۲ استفاده از عنصر زمان در ساخت استعاره.. ۷۱

۴ ـ ۶ ـ ۳ استفاده از عنصر زمان در ساخت مجاز.. ۷۲

۴ ـ۱ـ۶ ـ ۴ استفاده از عنصر زمان در ساخت کنایه.. ۷۴

۴ ـ۱- ۶ ـ ۵ استفاده از عنصر زمان در معنای حقیقی.. ۷۴

۴ ـ۱ـ ۷ ـ سنگ و انواع قیمتی آن.. ۷۸

۴ ـ ۱ـ۷ ـ ۱ ـ استفاده از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن و صدف در ساخت تشبیه.. ۷۸

۴ ـ۱ـ ۷ ـ ۲ ـ استفاده از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن و صدف در ساخت استعاره.. ۸۱

۴ ـ۱ـ ۷ ـ ۳ ـ استفاده از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن و صدف در ساخت مجاز.. ۸۵

۴ ـ۱ـ ۷ ـ ۴ ـ استفاده از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن و صدف در ساخت کنایه.. ۸۶

۴ ـ۱ـ ۷ ـ ۵ ـ استفاده از عنصر سنگ و انواع قیمتی آن در معنای حقیقی.. ۸۷

۴ ـ۱ـ ۸ـ درخت.. ۸۹

۴ ـ۱ـ ۸ ـ ۱ ـ استفاده از عنصر درختان و باغ در ساخت تشبیه.. ۸۹

۴ ـ۱ـ ۸ ـ ۲ ـ استفاده از عنصر درختان و باغ در ساخت استعاره.. ۹۲

۴ ـ۱ـ ۸ ـ ۳ ـ استفاده از عنصر درختان و باغ در ساخت مجاز.. ۹۵

۴ ـ۱ـ ۸ ـ ۴ ـ استفاده از عنصر درختان و باغ در ساخت کنایه.. ۹۶

۴ ـ۱ـ ۸ ـ ۵ ـ ۱ ـ استفاده از عنصر درختان و باغ در معنای حقیقی.. ۹۶

۴ ـ۱ـ ۹ ـ گلها و رستنیهای دیگر.. ۹۷

۴ ـ۱ـ ۹ ـ ۱ ـ استفاده از عنصر گلها و رستنی‌ها در ساخت تشبیه.. ۹۷

۴ ـ۱ـ ۹ ـ ۲ ـ استفاده از عنصر گلها و رستنیها در ساخت استعاره.. ۱۰۳

۴ ـ۱ـ ۹ ـ ۳ ـ استفاده از عنصر گلها و رستنیها در ساخت مجاز.. ۱۰۹

۴ ـ۱ـ۹ ـ ۴ ـ استفاده از عنصر گلها و رستنیها در ساخت کنایه.. ۱۱۲

۴ ـ۱ـ ۹ ـ ۵ ـ استفاده از عنصر گلها و رستنیها در معنای حقیقی.. ۱۱۳

۴ ـ۱ـ ۱۰ ـ میوه‌ها.. ۱۱۳

۴ ـ۱ـ ۱۰ ـ ۱ ـ استفاده از عنصر میوه در ساخت تشبیه.. ۱۱۴

۴ ـ۱ـ ۱۰ ـ ۲ ـ استفاده از عنصر میوه در ساخت استعاره.. ۱۱۶

۴ ـ۱ـ ۱۰ ـ ۳ ـ استفاده از عنصر میوه در ساخت مجاز.. ۱۱۸

۴ ـ۱ـ ۱۰ ـ ۴ ـ استفاده از عنصر میوه در معنای حقیقی.. ۱۱۸

۴ ـ۱ـ ۱۱ ـ حیوانات.. ۱۱۸

۴ ـ۱ـ ۱۱ ـ ۱ ـ استفاده از عنصر حیوانات در ساخت تشبیه.. ۱۱۸

۴ ـ۱ـ ۱۱ ـ ۲ ـ استفاده از عنصر حیوانات در ساخت استعاره.. ۱۲۳

۴ ـ۱ـ ۱۱ ـ ۳ ـ استفاده از عنصر حیوانات در ساخت مجاز.. ۱۲۵

۴ ـ۱ـ ۱۱ ـ ۴ ـ استفاده از عنصر حیوانات در ساخت کنایه.. ۱۲۶

۴ ـ۱ـ ۱۱ ـ ۵ ـ استفاده از عنصر حیوانات در معنای حقیقی.. ۱۲۷

۴ ـ۱ـ ۱۲ ـ پرندگان و حشرات.. ۱۲۹

۴ ـ ۱ ـ ۱۲ ـ۱ـ استفاده از عنصر پرندگان و حشرات در ساخت تشبیه.. ۱۲۹

۴ ـ۱ـ ۱۲ ـ ۲ ـ استفاده از عنصر پرندگان و حشرات در ساخت استعاره.. ۱۳۴

۴ ـ۱ـ ۱۲ ـ ۳ ـ استفاده از عنصر پرندگان و حشرات در ساخت مجاز.. ۱۳۶

۴ ـ۱ـ ۱۲ ـ ۴ ـ استفاده از عنصر پرندگان و حشرات در ساخت کنایه.. ۱۳۷

۴ ـ۱ـ ۱۲ ـ ۵ ـ استفاده از عنصر پرندگان و حشرات در معنای حقیقی.. ۱۳۷

۴ ـ ۲ ـ طبیعت فلکی.. ۱۳۸

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ عناصر فلکی.. ۱۳۸

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ استفاده از عناصر فلکی در ساخت تشبیه.. ۱۳۸

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ استفاده از عناصر فلکی در ساخت استعاره.. ۱۴۴

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ استفاده از عناصر فلکی در ساخت مجاز.. ۱۴۹

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۴ ـ استفاده از عناصر فلکی در ساخت کنایه.. ۱۵۲

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۵ ـ استفاده از عناصر فلکی در معنای حقیقی   ۱۵۳

….

….

2018-08-27
كد : 93071
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss