جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

فصل اول– کلیات(تعاریف ومفاهیم) ————————————— ۸  مبحث اول- ماهیت وویژگی های عقداجاره ———————————–۸

گفتار اول – مفهوم وتعریف اجاره ————————————— ۸

گفتار دوم – ویژگی های عقداجاره ————————————–۱۲

الف- لازم بودن عقداجاره —————————————–۱۲

ب- تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره ——————————-۱۵

مبحث دوم – موضوع عقداجاره وشرایط آن—————————–۱۷

گفتار اول – موضوع عقداجاره ——————————————۱۷

الف-منفعت ————————————————- ۱۷

ب-اجرت ————————————————–۲۰

گفتاردوم- شرایط عین مورداجاره ————————————- ۲۳

الف – لزوم بقای عین دربرابرانتفاع ———————————-۲۴

ب- موجودبودن ———————————————-۲۶

ج- قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت —————————– ۲۷

د- معلوم ومعین بودن —————————————— ۳۲

فصل دومعیب وضمان عمومی مربوط به آن —————————- ۳۷

مبحث اول – مفهوم واقسام عیب —————————————- ۳۸

گفتار اول – مفهوم وماهیت عیب———————————— ۳۸

الف-مفهوم عیب ——————————————— ۳۸

ب- ماهیت وتعریف عیب ————————————— ۴۰

بنداول- عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء ———– ۴۱

بند دوم- تعریف عیب بامعیارمادی —————————- ۴۲

بند سوم- تعریف عیب با معیارشخصی ————————- ۴۳

بند چهارم- مفهوم نسبی عیب ——————————- ۴۴

گفتار دوم– اقسام عیب —————————————— ۴۶

الف-عیب حادث وقدیم —————————————- ۴۶

ب- عیب خفی وظاهر—————————————— ۴۹

مبحث دوم – ضمان عمومی ناشی ازعیب ——————————– ۵۱

گفتاراول- ثبوت خیارعیب ———————————— ۵۲

الف- مفهوم خیارعیب ومبانی آن —————————–۵۳

بنداول- مفهوم خیارعیب—————————— ۵۳                                       بند دوم- مبانی خیارعیب —————————— ۵۶

۱-۲) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده ————–۵۸

۲-۲) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد ———– ۶۱

ب- طبیعت وزمان ایجاد خیار—————————— ۶۲

بنداول- طبیعت خیار——————————– ۶۲

۱-۱)حق بودن خیار————————– ۶۲

۲-۱)ضمانت اجرای حق بودن خیار—————- ۶۵

بند دوم- زمان ایجاد خیارعیب ————————-۶۶

ج- شرایط ثبوت خیارعیب ——————————— ۶۸

بنداول – شرایط مربوط به عقد ————————– ۶۸

۱-۱)لازم بودن ———————————–  ۶۸

۲-۱)معوض وتملیکی بودن ————————— ۶۹

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله ————————- ۷۰

بند سوم- شرایط عیب موجب خیار—————————- ۷۱

۱-۳) سابق ومخفی بودن عیب ————————— ۷۱

۲-۳)مؤثربودن عیب ———————————– ۷۳

د- آثاراجرای خیارعیب ————————————— ۷۴

بند اول- فسخ عقد(آثاروموانع آن) ————————— ۷۵

۱-۱)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته ——————–۷۶

۲-۱) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ ————– ۷۷

۳-۱) موانع فسخ ———————————– ۸۱

۱) تلف مال معیوب —————————– ۸۳

۲) انتقال مال معیوب —————————– ۸۴

۳) تغییرمال معیوب —————————— ۸۸

) حدوث عیب جدید —————-   ———– ۸۹

۵) تبعیض درعقد،مانع فسخ ———————— ۹۱

بند دوم- مطالبه ارش —————————————– ۹۲

۱-۲) ماهیت ومبنای ارش ———————————— ۹۳

۱-۱-۲) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله —- ۹۳

۲-۱-۲)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ —————- ۹۴

۳-۱-۲)ارش نوعی غرامت ——————————– ۹۵

۲ -۲)تعیین ارش ——————————————-  ۹۷

            ه– مسقطات خیارعیب ———————————————  ۹۸

بند اول- اسقاط صریح یاضمنی خیار——————————— ۹۹

بند دوم- تبری ازعیوب —————————————- ۱۰۳                                          بند سوم- زوال عیب پیش ازاعمال خیار—————————– ۱۰۵

بند چهارم- اهمال دراجرای خیار———————————- ۱۰۶

گفتاردوم- ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص ———————————-۱۰۹

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله ————————–۱۱۰

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب ———————————– ۱۱۱

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله ——————– ۱۱۳

فصل سوم – عیب درمورداجاره وآثارآن ————————————- ۱۱۴

مبحث اول – مفهوم عیب درعقداجاره ———————————— ۱۱۵

گفتاراول- نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت ————————— ۱۱۶

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع ———- ۱۱۷

مبحث دوم – آثارحدوث عیب درعین مستأجره ——————————- ۱۱۹

گفتاراول – ثبوت خیارعیب —————————————– ۱۱۹

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره ———————————– ۱۲۰

بنداول- نظریه پذیرش ارش دراجاره ————————– ۱۲۱

بند دوم- نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره ———————- ۱۲۱

بند سوم-عدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره ———————۱۲۳

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره —————————- ۱۲۶

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب —————————- ۱۲۶

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب —————————– ۱۲۷

ج) اثرفسخ دراجاره —————————————- ۱۲۹

گفتاردوم- الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره ————— ۱۳۲

الف) الزام موجربه رفع عیب ——————————— ۱۳۲

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره —————–۱۳۴

گفتارسوم- بطلان عقد دراثرحدوث عیب ——————————— ۱۳۶

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب ———————- ۱۳۶

بند اول- عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع —– ۱۳۷

بند دوم-عدم امکان رفع عیب ————————- ۱۳۸

بند سوم- معین بودن عین مستأجره ———————-۱۳۹

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب —————————- ۱۳۹

بند اول- حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره — ۱۴۰

بند دوم- حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره ———۱۴۱

گفتار چهارم- ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره ———— ۱۴۳

…..

…..

2018-08-27
كد : 93087
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss