مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی مقایسه ای احساس خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی مقایسه ای احساس خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده

فصل دوم  مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….۱۴

بخش اول : مباحث مربوط  به احساس خود کار آمدی…………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۲- مبانی نظری مربوط  به خودکار آمدی…………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۱- اهمیت مفهوم خود………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۲- دو ویژگی خود ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۲-۳- خود سازمان یافته………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۲-۴- خود پویا……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۳- شکل گیری خود……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۳-۱- انواع خود…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۳-۲- جنبه ها یی از خود پنداره پدیدار شناختی………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۴- تعاریف و مفاهیم خودکار آمدی………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۴-۱-تعریف خود کار آمدی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۴-۲- مفهوم خود کار آمدی …………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۵- اهمیت و ضرورت خودکار آمدی ……………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۶- مبانی روانشناختی خودکار آمدی ……………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۷- اثرات خودکار آمدی بر کار کرد های روانشناختی………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۷-۱- اثر خود کار آمدی بر سطح انگیزش ……………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۷-۲- اثر خودکار آمدی بر عواطف …………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۸- مبانی جامعه شناختی خود کار آمدی …………………………………………………………………………………………………………..۳۰

بخش دوم : مباحث مربوط به رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۱- نظریه های رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۱-۱- نظریه امید و انتظار ……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۱-۲- نظریه ارزش…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۱-۳- نظریه بریل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۱-۴- نظریه نقشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۱-۵- نظریه نیاز ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۱-۶- نظریه هرزبرگ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۱-۷- نظریه هالند………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۱-۸- نظریه آلدر فر……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۱-۹- نظریه برابری………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱-۱۰- مدل نظری رضایت شغلی……………………………………………………………………………………………………………………۳۶

نمودار ۱- همبسته ها ، پیش آیند ها و پس آیند ها و اثرات رضایت شغلی ) کی نیکی و همکاران ، ۲۰۰۲ )…………………۳۷

نمودار ۲- انواع متغیرهای پیش آیند ، همبسته ها و پس آیند ها ی رضایت شغلی ( مدل باولینگ و هاموند ، ۲۰۰۰ )…….۳۸

نم.دار ۳- انواع عوامل موثر بر رضایت شغلی و نقش آن بر تمایل به ترک خدمت ( مصدق راد ، ۲۰۰۸ ) ……………………۳۹

۲-۲- تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

جدول ۱-همبستگی درونی میان زیر مقیاس ها ی پیمایش رضایت شغلی ( اسپکتر ، ۲۰۰۱ ، ص ۱۸ ) ………………………۴۵

۲-۳- تعاریف و مفاهیم معلم پژوهنده…………………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۴- ارزیابی و سنجش رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………………………۴۸

۲-۵- مهمترین مقیاس های رضایت شغلی عبارتند از :……………………………………………………………………………………………۴۸

۲-۶- ابعاد رضایت شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸

۲-۷- ماهیت رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۲-۸- اهمیت رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۲-۹- عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان …………………………………………………………………………………………………………۵۱

۲-۱۰- عوامل محیطی رضایت شغلی……………………………………………………………………………………………………………………۵۱

۲-۱۰-۱- نظریه ویژگی های شغلی……………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۲-۱۰-۲- محدودیت سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

جدول ۲- ابعاد هشت گانه  محدودیت های سازمانی از دیدگاه پیتر و کونور……………………………………………………………..۵۲

۲-۱۰-۳- متغیر ها ی نقش…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۲-۱۰-۴- تعارض کار – خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۲-۱۰-۵- سطح پرداخت …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۲-۱۰-۶- استرس شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۲-۱۰-۷- کار اضافی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴

۲-۱۰-۸- کنترل حین کار…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۲-۱۰-۹- برنامه زمانی کار………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۲-۱۱- ویژگی های شخصیتی رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۱۱-۱- کانون کنترل ………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

۲-۱۱-۲- خلق و خوی …………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۱۲- تناسب شغل با شاغل……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۱۳- اثرات بالقوه رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

۲-۱۳-۱- عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

۲-۱۳-۲- رفتار شهروند سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

۲-۱۳-۳- رفتار واپس گرایانه  ( مخرب ) ……………………………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۱۳-۴- غیبت از کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۱۳-۵- ترک کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

شکل شماره ۱- مدل ساده جابجایی کارکنان به عنوان کارکرد رضایت شغلی …………………………………………………………….۵۹

۲-۱۳-۶- فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

۲-۱۳-۷- بهداشت جسمانی و رفاه روانی…………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۲-۱۳-۸- رفتارهای ضد تولیدی………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۲-۱۳-۹- رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۲-۱۴-۱- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

۲-۱۴-۲- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

۲-۵-۱- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸

۲-۱۵-۲- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

….

….

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۶-۲۶
كد : 94390
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss