جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی مقایسه ای احساس خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی مقایسه ای احساس خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده

فصل دوم  مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….۱۴

بخش اول : مباحث مربوط  به احساس خود کار آمدی…………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۲- مبانی نظری مربوط  به خودکار آمدی…………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۱- اهمیت مفهوم خود………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۲- دو ویژگی خود ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۲-۳- خود سازمان یافته………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۲-۴- خود پویا……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۳- شکل گیری خود……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۳-۱- انواع خود…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۳-۲- جنبه ها یی از خود پنداره پدیدار شناختی………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۴- تعاریف و مفاهیم خودکار آمدی………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۴-۱-تعریف خود کار آمدی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۴-۲- مفهوم خود کار آمدی …………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۵- اهمیت و ضرورت خودکار آمدی ……………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۶- مبانی روانشناختی خودکار آمدی ……………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۷- اثرات خودکار آمدی بر کار کرد های روانشناختی………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۷-۱- اثر خود کار آمدی بر سطح انگیزش ……………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۷-۲- اثر خودکار آمدی بر عواطف …………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۸- مبانی جامعه شناختی خود کار آمدی …………………………………………………………………………………………………………..۳۰

بخش دوم : مباحث مربوط به رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۱- نظریه های رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۱-۱- نظریه امید و انتظار ……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۱-۲- نظریه ارزش…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۱-۳- نظریه بریل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۱-۴- نظریه نقشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۱-۵- نظریه نیاز ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۱-۶- نظریه هرزبرگ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۱-۷- نظریه هالند………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۱-۸- نظریه آلدر فر……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۱-۹- نظریه برابری………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱-۱۰- مدل نظری رضایت شغلی……………………………………………………………………………………………………………………۳۶

نمودار ۱- همبسته ها ، پیش آیند ها و پس آیند ها و اثرات رضایت شغلی ) کی نیکی و همکاران ، ۲۰۰۲ )…………………۳۷

نمودار ۲- انواع متغیرهای پیش آیند ، همبسته ها و پس آیند ها ی رضایت شغلی ( مدل باولینگ و هاموند ، ۲۰۰۰ )…….۳۸

نم.دار ۳- انواع عوامل موثر بر رضایت شغلی و نقش آن بر تمایل به ترک خدمت ( مصدق راد ، ۲۰۰۸ ) ……………………۳۹

۲-۲- تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

جدول ۱-همبستگی درونی میان زیر مقیاس ها ی پیمایش رضایت شغلی ( اسپکتر ، ۲۰۰۱ ، ص ۱۸ ) ………………………۴۵

۲-۳- تعاریف و مفاهیم معلم پژوهنده…………………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۴- ارزیابی و سنجش رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………………………۴۸

۲-۵- مهمترین مقیاس های رضایت شغلی عبارتند از :……………………………………………………………………………………………۴۸

۲-۶- ابعاد رضایت شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸

۲-۷- ماهیت رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۲-۸- اهمیت رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۲-۹- عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان …………………………………………………………………………………………………………۵۱

۲-۱۰- عوامل محیطی رضایت شغلی……………………………………………………………………………………………………………………۵۱

۲-۱۰-۱- نظریه ویژگی های شغلی……………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۲-۱۰-۲- محدودیت سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

جدول ۲- ابعاد هشت گانه  محدودیت های سازمانی از دیدگاه پیتر و کونور……………………………………………………………..۵۲

۲-۱۰-۳- متغیر ها ی نقش…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۲-۱۰-۴- تعارض کار – خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۲-۱۰-۵- سطح پرداخت …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۲-۱۰-۶- استرس شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۲-۱۰-۷- کار اضافی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴

۲-۱۰-۸- کنترل حین کار…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۲-۱۰-۹- برنامه زمانی کار………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۲-۱۱- ویژگی های شخصیتی رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۱۱-۱- کانون کنترل ………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

۲-۱۱-۲- خلق و خوی …………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۱۲- تناسب شغل با شاغل……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۱۳- اثرات بالقوه رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

۲-۱۳-۱- عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

۲-۱۳-۲- رفتار شهروند سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

۲-۱۳-۳- رفتار واپس گرایانه  ( مخرب ) ……………………………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۱۳-۴- غیبت از کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۱۳-۵- ترک کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

شکل شماره ۱- مدل ساده جابجایی کارکنان به عنوان کارکرد رضایت شغلی …………………………………………………………….۵۹

۲-۱۳-۶- فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

۲-۱۳-۷- بهداشت جسمانی و رفاه روانی…………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۲-۱۳-۸- رفتارهای ضد تولیدی………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۲-۱۳-۹- رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۲-۱۴-۱- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

۲-۱۴-۲- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

۲-۵-۱- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸

۲-۱۵-۲- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

….

….

2018-09-17
كد : 94390
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss