جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه رابطه بین درگیری و وفاداری به برند

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه رابطه بین درگیری و وفاداری به برند

۱-۲- مبانی نظری

۱-۱-۲- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱-۲-تعاریف بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۳-۱-۲-  تعریف مصرف کننده  ………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۴-۱-۲ رفتار مصرف کننده ……………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۴-۱-۲ فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده ……………………………………………………………………. ۱۳

۵-۱-۲- تاثیر درگیری در فرایند خرید  ……………………………………………………………………………………… ۱۹

۶-۱-۲- رضایت مصرف کننده بعد از خرید  ………………………………………………………………………………. ۲۱

۷-۱-۲- مفهوم رضایت مشتری  ………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۱-۷-۱-۲-تاثیرات رضایت مشتری بر وفاداری  ……………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۷-۱-۲- سنجش رضایت مشتری  …………………………………………………………………………………………. ۲۳

۳-۷-۱-۲  مدل های اندازه گیری رضایت مشتری  ……………………………………………………………………… ۲۴

۱-۳-۷-۱-۲  مدل کانو …………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۳-۷-۱-۲ مدل اسکمپر ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۸-۱-۲  درگیری  …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۱-۸-۱-۲  اهمیت بررسی درگیری  …………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۸-۱-۲- ماهیت درگیری  …………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۳-۸-۱-۲ مفهوم درگیری ……………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۴-۸-۱-۲ سیر تحول دیدگاه ها در مورد درگیری  ………………………………………………………………………. ۳۱

۵-۸-۱-۲  تعاریف ارایه شده در مورد درگیری  ………………………………………………………………………….. ۳۱

۶-۸-۱-۲ عوامل اثرگذار بر روی درگیری  ………………………………………………………………………………….. ۳۲

۱-۶-۸-۱-۲  تاثیر قیمت بر روی درگیری  ………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۶-۸-۱-۲  تاثیر طول چرخه خرید بر روی درگیری  ……………………………………………………………….. ۳۲

۳-۶-۸-۱-۲ تاثیر شباهت انتخاب های مصرف کننده بر روی درگیری  …………………………………………. ۳۳

۴-۶-۸-۱-۲ تاثیر ریسک ادراک شده بر روی درگیری  ……………………………………………………………….. ۳۳

۵-۶-۸-۱-۲ تاثیر ارتباط محصول با فرد بر روی درگیری  ……………………………………………………………. ۳۳

۷-۸-۱-۲ اندازه گیری میزان درگیری  ………………………………………………………………………………………. ۳۴

 

۸-۸-۱-۲  مدلهای ارایه شده در حیطه کالاهای کم درگیر و پر درگیر ………………………………………….. ۳۵

۱-۸-۸-۱-۲  نظریه سلسله مراتب تاثیرات …………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۸-۸-۱-۲  تئوری یادگیری فعال …………………………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۸-۸-۱-۲  تئوری یادگیری انفعالی ……………………………………………………………………………………….. ۳۷

۴-۸-۸-۱-۲  یادگیری کم درگیر  …………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۹-۸-۱-۲  تاثیر درگیری در تبلیغات  ………………………………………………………………………………………… ۳۹

۱۰-۸-۱-۲  انواع درگیری  ………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۱-۱۰-۸-۱-۲  درگیری طبقه محصولی  …………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۱۰-۸-۱-۲-درگیری مداوم  …………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۳-۱۰-۸-۱-درگیری موقعیتی  …………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۴-۱۰-۸-۱-۲  درگیری خرید  …………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۵-۱۰-۸-۱-۲ درگیری واکنشی ………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۱۱-۸-۱-۲  مدلهای ارایه شده در زمینه درگیری  ……………………………………………………………………… ۴۲

۱-۱۱-۸-۱-۲  مدل لورنت و کپفرر ………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱۱-۸-۱-۲ مدل سلسی و اولسون  ……………………………………………………………………………………….. ۴۷

۹-۱-۲ برند……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۱-۹-۱-۲  جایگاه یابی برند  ……………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۹-۱-۲  اعتبار برند ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۱۰-۱-۲ وفاداری …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۱-۱۰-۱-۲ وفاداری مشتری ……………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۱-۱-۱۰-۱-۲ وفاداری به عنوان یک نگرش ابتدایی …………………………………………………………………… ۵۰

۲-۱-۱۰-۱-۲ وفاداری به عنوان رفتار نمایان شده   …………………………………………………………………… ۵۱

۳-۱-۱۰-۱-۲  وفاداری به عنوان خریدی که تحت تاثیر نگرش افراد قرار گرفته و تعدیل شده   ……… ۵۱

۲-۱۰-۱-۲ روند ایجاد وفاداری در مشتریان   …………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۱۰-۱-۲  اهمیت بررسی وفاداری به برند  ……………………………………………………………………………… ۵۳

۴-۱۰-۱-۲ مفهوم وفاداری به برند  ………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۵-۱۰-۱-۲  مدل های وفاداری به برند …………………………………………………………………………………….. ۵۶

۱-۵-۱۰-۱-۲ مدل وفاداری داتا ……………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۲-۵-۱۰-۱-۲  مدل بنت و راندل تیل  ……………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۵-۱۰-۱-۲ مدل دیک و باسو  ……………………………………………………………………………………………… ۵۶

۶-۱۰-۱-۲  رابطه وفاداری مشتریان و سودآوری سازمان  ……………………………………………………………. ۵۹

۷-۱۰-۱-۲ استفاده از وفاداری برای تقسیم بندی بازار مصرف کنندگان ………………………………………… ۶۰

۱-۷-۱۰-۱-۲ –هرم وفاداری به برند …………………………………………………………………………………………. ۶۰

۱۱-۱-۲ طبقه بندی رفتار مصرف کننده از لحاظ میزان درگیری  ………………………………………………… ۶۲

۱-۱۱-۱-۲  رفتار خرید پیچیده………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۱۱-۱-۲ رفتار مبتنی بر تنوع جویی  …………………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۱۱-۱-۲ رفتار مبتنی بر کاهش نا همسانی  ……………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۱۱-۱-۲ رفتار مبتنی بر عادت……………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۱۲-۱-۲ طبقه بندی رابطه بین وفاداری و درگیری مصرف کننده  ……………………………………………….. ۶۴

۱-۱۲-۱-۲ وفاداران پیچیده …………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

 

۲-۱۲-۱-۲ وفاداران ناهمسانی ………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۱۲-۱-۲ وفاداران عادتی………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۱۲-۱-۲ تنوع جویان  ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

 

۱۳-۱-۲ انواع وفاداری بر اساس تکرار خرید و نگرش ……………………………………………………………………. ۶۶

۱-۱۳-۱-۲ حالت وفاداری ………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۲-۱۳-۱-۲ حالت وفاداری جعلی ………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۱۳-۱-۲ حالت وفاداری پنهان ………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۱۳-۱-۲ حالت بی وفایی ……………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۲-۲- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۱-۲-۲- تاریخچه صنعت ماکارونی در جهان ………………………………………………………………………………. ۶۸

۲-۲-۲- تاریخچه صنعت ماکارونی در ایران ……………………………………………………………………………… ۶۹

۳-۲-۲ تحقیقات پیرامون موضوع پایان نامه  ……………………………………………………………………………… ۷۳

۱-۳-۲-۲ مطالعات داخلی ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۲-۳-۲-۲ مطالعات خارجی ………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

 

 

 

2017-08-28
كد : 61250
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss