جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتگزارش نهايي طرح ملي پردازش زبان فارسي

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

گزارش نهايي طرح ملي پردازش زبان فارسي

(۱۰۴ صفحه)  pdf

فهرست مطالب
فهرست شکل ها………………………………………………………………………………………………………… ۵
فهرست جداول………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱ بازشناسی گفتار گسست ه و پیوستۀ فارسی ………………………………………………………………………….. ۶
۱ ۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱ ۲ بازشناسی گفتار گسست ۀ فارسی ………………………………………………………………………………… ۶
۱ ۲ ۱ دایرۀ کلمات و دادگان ……………………………………………………………………………………. ۶
۱ ۲ ۲ سیستم های مورد استفاده …………………………………………………………………………………. ۷
۷…………….. (CDHMMs) 1 2 2 1 مدل های مارکوف پنهان با چگالی مشاهدات پیوسته
۱ ۲ ۲ ۱ ۱ توپولوژی مُد لها ………………………………………………………………………….. ۸
۱ ۲ ۲ ۱ ۲ استخراج ویژگی های طیفی …………………………………………………………….. ۸
۱ ۲ ۲ ۱ ۳ آموزش مُدل ها……………………………………………………………………………… ۹
۱ ۲ ۲ ۱ ۴ بازشناسی کلمات جدا…………………………………………………………………. ۱۰
۱ ۲ ۲ ۲ شبکه های عصبی با تأخیر زمانی …………………………………………………………… ۱۱
۱ ۲ ۲ ۲ ۱ دادگان به کار رفته ………………………………………………………………………. ۱۱
۱ ۲ ۲ ۲ ۲ پیاده سازی ………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱ ۲ ۳ مشکلات در بازشناسی و اصلاحات مربوطه …………………………………………………… ۱۲
۱ ۲ ۳ ۱ سرعت بازشناسی ……………………………………………………………………………….. ۱۲
۱ ۲ ۳ ۲ مقابله با اثرات شرایط مختلف محیطی …………………………………………………… ۱۴
۱ ۲ ۴ واسط کاربر………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۱ ۳ بازشناسی گفتار پیوستۀ فارسی ………………………………………………………………………………. ۱۷
۱ ۳ ۱ دادگان و دایرۀ لغات ……………………………………………………………………………………. ۱۷
۱ ۳ ۱ ۱ فارس دات …………………………………………………………………………………………. ۱۷
۱ ۳ ۱ ۲ دادگان اخبار………………………………………………………………………………………. ۱۸
۱ ۳ ۲ سیستم های به کار گرفته شده …………………………………………………………………………. ۱۹
۱۹ ………….. (CDHMMs) 1 3 2 1 مدل های مارکوف پنهان با چگالی مشاهدات پیوسته
۱ ۳ ۲ ۱ ۱ استخراج ویژگی ها……………………………………………………………………… ۲۰
۱ ۳ ۲ ۱ ۲ مُدل های مورد استفاده ………………………………………………………………… ۲۰
۱ ۳ ۲ ۱ ۳ آموزش سیستم ………………………………………………………………………….. ۲۰
۱ ۳ ۲ ۱ ۴ بازشناسی (دکودینگ ) گفتار پیوسته ……………………………………………… ۲۲
۱ ۳ ۲ ۱ ۵ استفاده از چگالی مشاهدات مخلوط …………………………………………….. ۲۳
۲۳ …………………………………………………….. [۱۴][ ۱ ۳ ۲ ۱ ۶ همردیف سازی زمانی [ ۳
۱ ۳ ۲ ۱ ۷ مُدل سازی وابسته به متن …………………………………………………………….. ۲۴
گزارش نهایی طرح ملی پردازش گفتار فارسی ٢
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱ ۳ ۲ ۱ ۸ مُدل سازی هجا………………………………………………………………………….. ۲۵
و شبکۀ عصبی ………………………………………………… ۲۵ HMM 1 3 2 2 مدل های ترکیبی
۱ ۴ پیاده سازی ها و بررسی نتایج ………………………………………………………………………………….. ۲۷
۲ سنتز گفتار فارسی ………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۱-۲ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۲ نرم افزار نهایی………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
۱-۲-۲ لایه کاربری نرم افزار …………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۲-۲ لایه ارتباطی ماژولهای نرم افزار ………………………………………………………………………. ۳۱
۳۳ ………………………………………………………………………………(TTP) 3-2 ماژول تبدیل متن به واج
فارسی……………………………………………………………………. ۳۳ TTP 1-3-2 مشکلات موجود در
۱-۱-۳-۲ عدم فاصله گذاری صحیح بین کلمات…………………………………………………….. ۳۳
۲-۱-۳-۲ نوشته نشدن حرکات……………………………………………………………………………… ۳۳
۳-۱-۳-۲ تشخیص کسره اضافه ……………………………………………………………………………. ۳۳
۳۴ ………………………………………………………………………………………TTP 2-3-2 بلوکهای ماژول
۱-۲-۳-۲ بلوک تقطیع جمله به واژه ها …………………………………………………………………… ۳۴
۲-۲-۳-۲ بلوک استخراج رشته واج معادل واژه ………………………………………………………. ۳۵
۱-۲-۲-۳-۲ استخراج رشته واج متناظر واژه به کمک واژه نامه………………………………. ۳۵
۲-۲-۲-۳-۲ تحلیل واژه های مشتق……………………………………………………………………. ۳۵
۳-۲-۲-۳-۲ کلمات ناشناس…………………………………………………………………………….. ۳۶
۳-۲-۳-۲ بلوک تشخیص کسره اضافه……………………………………………………………………. ۳۶
۳-۳-۲ محصولات جنبی…………………………………………………………………………………………… ۳۶
۱-۳-۳-۲ واژه نامه فونتیک…………………………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۳-۳-۲ بانک جملات زبان فارسی……………………………………………………………………… ۳۶
۴-۲ ماژول نوای گفتار………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۱-۴-۲ میزان تأثیر نوای گفتار در زبان………………………………………………………………………… ۳۸
۲-۴-۲ تحقیقات انجام شده تا کنون …………………………………………………………………………… ۳۸
۳-۴-۲ روشهای مدلسازی نوای گفتار ………………………………………………………………………… ۳۹
۱-۳-۴-۲ روشهای قاعده مدار ……………………………………………………………………………….. ۳۹
۲-۳-۴-۲ روشهای داده مدار………………………………………………………………………………….. ۴۰
۳-۳-۴-۲ روشهای تلفیقی…………………………………………………………………………………….. ۴۰
۴-۴-۲ پیاده سازی نوای گفتار در گروه سنتز ……………………………………………………………….. ۴۱
۱-۴-۴-۲ پیاد هسازی تکیه …………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۴-۴-۲ پیاد هسازی آهنگ…………………………………………………………………………………… ۴۳
۳-۴-۴-۲ یک نمونه عملی از بکارگیری نوای گفتار ………………………………………………… ۴۴
۴۴ ……………………………………………………………………………………………….MBE 5-2 ماژول گفتارساز
گزارش نهایی طرح ملی پردازش گفتار فارسی ٣
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱-۵-۲ کلیات روش بهم چسباندن واحدهای گفتار ……………………………………………………… ۴۶
۱-۱-۵-۲ انتخاب نوع واحدهای ذخیره شده…………………………………………………………… ۴۶
۲-۱-۵-۲ انتخاب روش پردازش سیگنال ……………………………………………………………….. ۴۶
۴۶ …………………………………………………………………………………..LPC 1-2-1-5-2 روش
۴۷ ……………………………………………………………………………..PSOLA 2-2-1-5-2 روش
۴۷……………………………………………………………TD-PSOLA 1-2-2-1-5-2 روش
۴۷…………………………………………………………… LP-PSOLA 2-2-2-1-5-2 روش
۴۷……………………………………………………………FD-PSOLA 3-2-2-1-5-2 روش
۴۸ ………………………………………………………..MBR-PSOLA 2-5-2 گفتارساز فارسی با روش
۵۰ ………………………………MBR-PSOLA 1-2-5-2 روش تغییر گام صحبت در گفتار ساز
۲-۲-۵-۲ روش تغییر طول و درونیابی بین سیلابها………………………………………………….. ۵۱
۳-۲-۵-۲ روش تغییر انرژی …………………………………………………………………………………. ۵۱
۴-۲-۵-۲ اعمال قواعد ثابت آهنگین کردن گفتار وتغییر ساختار سیلاب در کلمات……. ۵۱
۵-۲-۵-۲ تغییر و اصلاح الگوریتم سنتز جملات و سیلابها……………………………………….. ۵۲
۶-۲-۵-۲ اصلاح و بهینه سازی آلگوریتم آنالیز دوفونیهای ذخیره شده……………………….. ۵۲
۷-۲-۵-۲ اصلاح و بهینه سازی آلگوریتم سنتز سیلابها و درونیابی خطی بین آنها………… ۵۳
۸-۲-۵-۲ تست واحدهای ذخیره شده و پیشنهاد اصلاح و در صورت لزوم افزایش واحدها
۵۴ …………………………………………………………………………………………………………………………..
و بهبود آنها………………………… ۵۴ VC و CV 9-2-5-2 ادغام برنامه های آنالیز دوواجهای
۱۰-۲-۵-۲ برنامه ادغام فایلهای پارامترها ……………………………………………………………….. ۵۵
۳-۵-۲ نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۳ تصدیق هویت گوینده…………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۱-۳ مقدمه و هدف………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۲-۳ مرور منابع علمی………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۳-۳ خصوصیات خط تلفن و مکالمات تلفنی…………………………………………………………………. ۶۱
۴-۳ تشخیص گفتار از سکوت……………………………………………………………………………………… ۶۲
۵-۳ استخراج ویژگی…………………………………………………………………………………………………… ۶۲
۶-۳ مدل نمودن ارقام و گویندگان……………………………………………………………………………….. ۶۳
۷-۳ ارزیابی روشهای بازشناسی ارقام و تصدیق هویت گوینده…………………………………………. ۶۳
۸-۳ تشخیص و تصحیح خطای بازشناسی ارقام کد شناسائی شخصی……………………………….. ۶۷
۶۷ ………………………………………………………………………………………..FARSDIGITS 9-3 دادگان ۱
۱۰-۳ بازشناسی کد شناسائی………………………………………………………………………………………… ۶۸
۱-۱۰-۳ بازشناسی ارقام کد شناسائی شخصی بصورت مجزا توسط شبکه عصبی پیشگو….. ۶۸
۱-۱-۱۰-۳ مدل شبکه عصبی پیشگو…………………………………………………………………….. ۶۸
۲-۱-۱۰-۳ الگوریتم بازشناسی کلمات………………………………………………………………….. ۶۹
گزارش نهایی طرح ملی پردازش گفتار فارسی ٤
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳-۱-۱۰-۳ الگوریتم آموزشی مدل کلمات…………………………………………………………….. ۶۹
۴-۱-۱۰-۳ استخراج ویژگی و آموزش مدل های ارقام……………………………………………. ۶۹
۵-۱-۱۰-۳ نتایج آزمایشات…………………………………………………………………………………. ۷۰
۲-۱۰-۳ بازشناسی کد شناسائی شخصی بصورت ارقام مجزا توسط مدل مخفی مارکوف… ۷۲
۱-۲-۱۰-۳ استخراج ویژگی………………………………………………………………………………… ۷۲
۲-۲-۱۰-۳ آموزش مدل های پنهان مارکف…………………………………………………………… ۷۲
۳-۲-۱۰-۳ نتایج آزمایشات…………………………………………………………………………………. ۷۳
۳-۱۰-۳ بازشناسی کد شناسائی شخصی بصورت ارقام متصل توسط مدل مخفی مارکوف. ۷۴
۱-۳-۱۰-۳ پیش پردازش و استخراج ویژگی …………………………………………………………. ۷۵
۲-۳-۱۰-۳ آموزش مدل های پنهان مارکوف برای ارقام متصل ………………………………… ۷۵
۳-۳-۱۰-۳ آزمایشات و تحلیل نتایج…………………………………………………………………….. ۷۵
۱۱-۳ تصدیق هویت گوینده…………………………………………………………………………………………. ۷۶
۱-۱۱-۳ تصدیق هویت توسط تلفیق شبکه عصبی درخت برآمدگی و الگوریتم ژنتیکی…… ۷۷
۱-۱-۱۱-۳ شبکه درختی برآمدگی……………………………………………………………………….. ۷۷
۲-۱-۱۱-۳ تصدیق هویت گوینده توسط تلفیق درخت برآمدگی و الگوریتم ژنتیکی…… ۷۹
۲-۱۱-۳ تصدیق هویت گوینده توسط سیستم هیبرید متشکل از مدل پنهان مارکُف و مدل
مخلوط گاوسی ………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
۱-۲-۱۱-۳ پیش پردازش و استخراج ویژگی …………………………………………………………. ۸۲
۲-۲-۱۱-۳ آموزش مدلهای گویندگان…………………………………………………………………… ۸۲
۳-۲-۱۱-۳ نحوه ساختن سیستم هیبرید ………………………………………………………………… ۸۳
۴-۲-۱۱-۳ معیار تصویر وزن دهی شده …………………………………………………………………. ۸۳
۵-۲-۱۱-۳ آزمایشات…………………………………………………………………………………………. ۸۴
۳-۱۱-۳ مقایسۀ چند روشِ نرمالیزاسیونِ امتیازات در سطحِ گویش و در سطحِ فریم برای
افزایشِ کارآییِ تصدیق هویت گوینده بر روی خط تلفن……………………………………………….. ۸۶
۸۶ ……………………………………………………..[ ۱-۳-۱۱-۳ روشهای نرمالیزاسیون امتیازات [ ۶۴
۹۰ ……………………………….[ ۲-۳-۱۱-۳ روشهای نرمالیزاسیون امتیازات در سطح فریم [ ۶۷
۹۰ ………………………………………………………………. [ ۳-۳-۱۱-۳ وزن دهی امتیازاتِ مدل [ ۶۷
۴-۳-۱۱-۳ استخراج ویژگی………………………………………………………………………………… ۹۱
۵-۳-۱۱-۳ آموزش مدلهای مخلوط گاوسی…………………………………………………………… ۹۱
۶-۳-۱۱-۳ آزمایشات…………………………………………………………………………………………. ۹۲
۱۲-۳ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶
پیوست الف – جداول نشانه های بخش سنتز گفتار…………………………………………………………….. ۱۰۱
پیوست ب – مقالات………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
گزارش نهایی طرح ملی پردازش گفتار فارسی ٥
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فهرست شکل ها
شکل ۱ ۱ پنجرۀ اصلی محیط گرافیکی ……………………………………………………………………… ۱۵
۲۰…….. .( Bakis شکل ۱ ۲ توپولوژی استفاده شده برای مدل سازی واج ها (مدل چپ راست
۱ شمای کلی پروژه گفتارساز فارسی…………………………………………………………… ۳۰ – شکل ۲
۲ پنجره رابط کاربر نرم افزار……………………………………………………………………….. ۳۱ – شکل ۲
۳ شمای کلی ماژول تبدیل متن به واج ………………………………………………………… ۳۴ – شکل ۲
۴ تفکیک مراحل اعمال نوای گفتار………………………………………………………………. ۴۵ – شکل ۲
۵ روش بدست آوردن فرمول برونیابی…………………………………………………………… ۵۳ – شکل ۲
برحسب میانگین منهای واریانس فواصل برون EER 1 مقادیر آستانه تصمی مگیری – شکل ۳
گوینده ای نظیر آنها………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۲ مدل پنهان مارکوف برای ارقام متصل…………………………………………………………. ۷۵ – شکل ۳
فهرست جداول
۱ بعضی از کارهای انجام شده در زمینه تصدیق هویت گوینده بصورت وابسته به متن – جدول ۳
۵۹……………………………………………………………………………………………………………………..
۲ بعضی از کارهای انجام شده در زمینه تصدیق هویت گوینده بصورت مستقل از متن – جدول ۳
۵۹……………………………………………………………………………………………………………………..
۳ صحت بازشناسی ارقام متصل………………………………………………………………….. ۷۶ – جدول ۳
جدول نشانه های قراردادی واجنویسی……………………………………………………………………… ۱۰۱
جدول نشانه های انواع صرفی………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
جدول نشانه های نقشهای نحوی………………………………………………………………………………. ۱۰۳
گزارش نهایی طرح ملی پردازش گفتار فارسی ٦
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱ بازشناسی گفتار گسسته و پیوست ۀ فارسی
۱ ۱ مقدمه
هدف در بخ ش بازشناسی گفتار گسست ه و پیوستۀ فارسی ، دستیابی به سیستم های بازشناسی
گفتارفارسی با توانائی بازشناسی گفتار گسست ه در چارچوب دایرۀ کلمات تعیین شده و نرخ
بازشناسی قابل قبول ، بر روی دادگان تعریف شده و نیز بازشناس ی گفتار پیوستۀ فارسی با دایرۀ
کلمات مشخص و درچارچوب دادگان اصلاح شدۀ پیوسته و با نرخ ………………………………………………

…………………………………………………

 

2019-03-16
كد : 30467
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss